کیوان شاهبداغی

و به انگشت نخی خواهم بست ، تا فراموش نگردد که هنوز انسانم

مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست